Terms

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

dentalworld.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Event Organizer Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. fszt. 2., adószám: 24092980-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-990110) (továbbiakban: Szervező) által szervezett képzésekre (a továbbiakban: Képzés) jelentkezőknek mint megrendelőknek és résztvevőknek a jogait és kötelezettségeit.

Megrendelő: A Szervezőtől a Képzés igénybevételét megrendelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Résztvevő: A Szervező képzési szolgáltatását igénybe vevő természetes személy.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa. Az ÁSZF hatályos verziója a dentalworld.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő nyilvánosságra hozatal napján lép hatályba, és a hatályos verzió mindig elérhető a Weboldalon. 

A Szervező által szervezett Képzéseken nagykorú, cselekvőképes magyar és külföldi állampolgár jogosult részt venni. Amennyiben a Képzésen való részvétel további feltételhez kötött (pl. szakmai végzettség), azt a Szervező az adott Képzés Weboldalon való kiírásánál feltünteti.


I. KÉPZÉS MEGRENDELÉSE

1. A Képzés megrendelése írásos formában, a Weboldalon a Regisztrációs űrlap kitöltésével történik.

2. A Képzés megrendelésekor a Megrendelő a jelentkezéshez szükséges adatokat maradéktalanul megadni köteles, mely a továbbiakban a kreditpontok jóváírásához is szükséges. A megrendelést a Szervező csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
3. A Képzésen való részvétel megrendelése a Regisztrációs űrlap Weboldalon való beküldésével válik véglegessé, ekkor a szerződés a Megrendelő és a Szervező között létrejön. A Regisztrációs űrlap beküldésével a Megrendelő, illetve a Résztvevő a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi Képzés megrendelésre érvényesek.

A Képzésre való jelentkezést Szervező csak a Képzés díjának beérkezését követően tudja véglegesíteni. Amíg a Képzés teljes díja nem érkezik meg a Szervező bankszámlájára, a Megrendelő, illetve a Résztvevő Képzésen való részvétele nem biztosított.  

4. A Megrendelő teljes körűen felel az általa megadott adatok valóságáért.
Amennyiben az adatok hamisak vagy hibásak, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért való felelősségét kizárja.


II. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Képzés díja a kiválasztott Képzés mellett feltüntetett összeg. A Weboldalon feltüntetett Képzések részvételi díjának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. A díjmódosítás a már megrendelt és maradéktalanul és határidőben megfizetett jelentkezések díjait nem érinti.

2. A Szervező a Megrendeléshez kapcsolódó díjbekérőt, számlát (továbbiakban együtt: számla)
legkésőbb a Képzés díjának Szervezőhöz történő jóváírásától számított 8 (nyolc) napon belül állítja ki és küldi meg a Megrendelő Regisztrációs űrlapon feltüntetett e-mail címére.

3. A Szervező megállapíthat ún. akciós időszakra vonatkozó árat („Early Bird”), amely nem csak a jelentkezési időre, hanem a befizetésre is vonatkozik, azaz ha „Early Bird”-ös időszakban jelentkezik a Megrendelő, akkor a fizetési kötelezettsége is az „Early Bird”-ös időszakban keletkezik. Amennyiben ezen időszak után történik a befizetés, abban az esetben a Szervezőnek joga van a teljes részvételi díját elkérni a Megrendelőtől, illetve ha a Megrendelő csak a helyszínen egyenlíti ki a részvételi díjat, abban az esetben a Szervező a helyszíni árat fizetteti meg.

4. Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Szervező általi kézbesítésétől számított 10 (tíz) napon belül, de legkésőbb a teljesítési hónapban írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra
hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben a Szervező a számlát kérésére pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti.

5. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Szervező bankszámláján.
6. A képzési díj – kedvezményes időszakon túli – késedelmes teljesítése esetén a Szervező
jogosult a kedvezményes díj és a teljes díj közötti díjkülönbözetet a Megrendelőtől elkérni, ennek kiegyenlítése hiányában pedig jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és új megrendelések befogadását megtagadni.

7. A továbbképzés részvételi díjának ki nem egyenlítése lemondásnak minősül, amely estre a III. pontban foglalt lemondási szabályok vonatkoznak.

8. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szervezőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés esetén a megrendelést követően a Megrendelő a Weboldalról az internetes fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet a Barion Payment Zrt. által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az internetes fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a Szervező a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja a Barion Payment Zrt. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Online bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelő elfogadja, hogy a Szervező által az alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Megrendelő neve, az érintett vásárlás időpontja, a megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Megrendelő által megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a Megrendelő részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Megrendelő védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

Bankkártyás fizetés esetén, a bankkártya és az internetes fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Megrendelő számlavezető bankja és a Barion Payment Zrt. hatáskörébe tartoznak. A Szervező a beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat haladéktalanul továbbítja a Barion Payment Zrt. felé.

III. KÉPZÉS MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSA

1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett Képzés tematikáját, helyszínét (Budapesten belül) és az előadó személyét időközben megváltoztassa, de ennek megfelelően a Weboldalon az új tanmenetet közzéteszi. Ilyen esetben a Megrendelőt kártérítés nem illeti meg, és a képzési díj visszafizetését sem követelheti.

2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lemondja a Képzést, vagy megváltoztassa annak időpontját, vagy online Képzésre térjen át. Ilyen esetben a Megrendelőt kártérítés nem illeti meg, de nyilatkozhat úgy, hogy a) a részvételi szándékát lemondja, amely esetben a Szervező köteles a már befizetett összeget 8 napon belül visszautalni a Megrendelő számára, vagy a Megrendelő által megadott számlaszámra, vagy b) a Megrendelő nyilatkozhat úgy, hogy a Képzés díját felhasználni kívánja 1 (egy) éven belül a Szervező bármelyik online vagy helyszíni Képzésre való jelentkezésekor. Ha a Megrendelő a lemondást követő 8 napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintjük, hogy a képzés díját 1 éven belül szeretné felhasználni.

Amennyiben a Szervező vis maior körülmények következtében kényszerül a Képzés lemondására, időpontjának megváltoztatására, vagy online Képzésre áttérni, a Képzés díját nem köteles visszatéríteni, de a Megrendelő jogosult azt felhasználni 1 (egy) éven belül a Szervező bármelyik online vagy helyszíni Képzésre való jelentkezésekor. Vis maiornak minősül a Szervező ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan külső ok (a teljesség igénye nélkül pl. természeti katasztrófa, földrengés, tűzeset, járvány, pandémia, terrorcselekmény stb., valamint a COVID-19 vírusfertőzés, annak kiújulása, újabb hulláma és minden ebből eredő korlátozás (pl. beutazási korlátozások, karatén stb.)).

3. Amennyiben a Megrendelő lemondja a Képzésen való részvételt,

– a Szervező a képzési díj 75%-ára jogosult, ha a Megrendelő a lemondást a Képzés előtti 120. (százhuszadik) nappal jelzi;

– a Szervező a képzési díj 100 %-ára jogosult, ha a Megrendelő a lemondást a Képzés előtti 120 (százhúsz) napon belül jelzi.

Lemondásnak kizárólag a Megrendelőtől írásban érkezett határozott lemondó nyilatkozat minősül, amelyet a Regisztrációs űrlapon megjelölt e-mail címéről tehet meg.

4. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Megrendelőt ez esetben indoklás nélküli elállási jog illeti meg 14 napon belül. A 14 napos határidőt a következőképpen kell számítani: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától (azaz a Regisztrációs űrlap Weboldalon való beküldésével) indul a 14 napos időszak. A fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja. A nyilatkozat tartalma:

„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 Szerződéskötés időpontja:……………………

A megrendelt képzés:…………………

A Megrendelő neve:………………………

A Megrendelő címe:………………………….

A Megrendelő e-mail címe:………………….

A megrendelő(k) aláírása: …………………(papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:……………………. ……………………..
Az elállási nyilatkozatot a Szervező ………………………. e-mail címére vagy az ÁSZF elején jelzett postai címére juttathatja el.”

Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, Szervező haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyezően, kivéve, ha a fogyasztó Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Ha a Megrendelő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződést mond fel, akkor köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

5. A Szervező jogosult a Résztvevőt a Képzésről kizárni, a Szervezőt vagy a többi Résztvevőt súlyosan sértő magatartása esetén, különösen ha a Képzés menetét zavarja, amely esetben a Megrendelőt sem visszafizetés, sem kártérítés nem illeti meg.

IV. RÉSZVÉTEL, IGAZOLÁS, FELELŐSSÉG

1. Helyszíni képzés esetén a Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a Képzés teljes időtartamán.  

2. A Képzés végétől számított 60 napon belül a Szervező köteles a Résztvevőknek a Kreditpont igazolásokat – a Megrendelő által a megrendeléskor megadott címre – kiküldeni. Megrendelő a kreditpontos továbbképzések esetében kizárólag abban az esetben jogosult a kreditpontra és annak igazolására, amennyiben a Résztvevő a Képzés teljes időtartamában azon részt vesz, és amelyet helyszíni Képzés esetén a jelenléti íven a képzés kezdetén, illetve végén aláírásával igazol.
3. A Kreditpont igazolásokat a Szervező az adott évben a Képzéstől számított 6 hónapig pótolja,
amennyiben ezen idő után kéri a Megrendelő az igazolás pótlását, abban az esetben – ha rendelkezésére áll még a Szervezőnek a dokumentum –3000 Ft-os díjat jogosult elkérni a pótlásért.
4. A Szervező nem köteles a Kreditpont igazolásokat tárolni, ezért előfordulhat, hogy az 1 (egy) évnél régebbi igazolások pótlását már nem tudja megoldani.

5. Résztvevők a Képzésen saját akaratukból vesz részt, a saját felelősségükre végzik tevékenységüket, a kezeléseket. A Megrendelőnek és a Résztvevőnek az általa végzett tevékenységek / kezelések esetleges következményeivel kapcsolatban kártérítési igénye a Szervezővel és/vagy az előadóval, a Képzést esetlegesen szervező társintézménnyel szemben nem lehet, erről kifejezetten lemond.

A Szervező szolgáltatásainak keretében hozzáférhetővé tett tartalmak nem minősülnek szakvéleménynek, szakmai vagy jogi tanácsadásnak, hiteles jogszabály-értelmezésnek. A közzétett tartalmak a szerzők, illetve előadók aktuális szakmai álláspontját tükrözik. A közzétett információk és adatok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért, minden konkrét helyzetre való alkalmazhatóságáért a Szervező nem tud felelősséget és garanciát vállalni.

A felek kizárják a Szervező Megrendelővel és Résztvevővel szembeni szerződésszegésért való

kártérítési felelősségét, kivéve az általa szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét; a Megrendelő által fizetendő díj ennek figyelembevételével került megállapításra.

6. Helyszíni képzés esetén  Szervező jogosult egészségügyi és biztonsági előírások betartására kötelezni a Résztvevőket. Szervező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a Képzésen való részvételt megtiltani, ha a Résztvevő az egészségügyi és biztonsági előírásokat nem tartja be, amely esetben a Szervezőt a teljes díj megilleti kötbér jogcímen, és a Megrendelő / Résztvevő kártérítési igénnyel nem léphet fel.

V. SZERZŐI JOG

1. Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő és a Résztvevő hozzájárul, hogy a Képzésen a Szervező által készített fényképeket, hangfelvételeket vagy audiovizuális felvételeket a Szervező reklám céljára szabadon felhasználja.

2. A Szervező nyomtatott és elektronikus kiadványaiban, valamint weboldalain publikáló szerzők, valamint konferenciáin és online képzésein előadást tartó előadók a Szervezővel kötött külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően engedélyezik az említett módokon hozzáférhetővé tett szerzői jogi alkotásaik megtekintését. A felhasználási engedély azonban nem terjed ki a szerzői jogi alkotások másolására, sokszorosítására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére, a képzéseken video- hang és egyéb felvételek készítésére stb. Amennyiben a Szervező jogellenes vagy nem rendeltetésszerű használatot, illetve felhasználást észlel, jogosult a Megrendelő hozzáférését felfüggeszteni, a káros következményeket megszüntetni és a vonatkozó büntetőjogi és polgári jogi eljárásokat megindítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerzői jogok fentiek szerinti megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

VI. PANASZKEZELÉS

1. A Megrendelő észrevételeit, panaszait a Szervező ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Iroda címe: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. fszt/2………………….

E-mail: info@dental.hu……………………………………

Telefon: +36304720030……………………………………….

Iroda nyitva tartása és Ügyfélszolgálat elérhetősége: H-CS 10-16h…………………….

A panaszokat a Szervező kivizsgálja és 30 napon belül megválaszolja.

2. Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető testület: A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; email-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: +36 1 488 2186; telefon: +36 1 488 21 31

3. Bírósági eljárás: Megrendelő a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. A

jelen szerződésből származó vitás ügyekben a felek kikötik a Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar, illetve a jogvitákra irányadó jog a magyar jog, és a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága áll fenn.

Az adatkezelés részletes szabályait a Szervező adatkezelési szabályzata tartalmazza.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

dentalworld.hu

These General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) contain the rights and obligations of the applicants for the training programmes (hereinafter: Training) organised by Event Organizer Hungary Kft (registered office: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9., ground floor 2., tax number: 24092980-2-41, company registration number: 01-09-990110) (hereinafter: Organiser) as principals and participants.

Principal: A natural or legal person, an organisation without legal personality ordering the use of the Training from the Organiser.

Participant: A natural person using the training services of the Organiser.

The Organiser reserves the right to unilaterally change these GTC. The valid version of the GTC will take effect on the date of publication on the dentalworld.hu website (hereinafter: Website) and the current version will always be available on the Website. 

Hungarian and foreign citizens of full age, with full capacity of action are entitled to participate in the Trainings organised by the Organiser. If the participation in the Training is subject to additional conditions (e.g., professional qualification), the Organiser will indicate it when announcing the given Training on the Website.


I. ORDERING THE TRAINING

1. The Training is ordered in writing on the Website by completing the Registration Form.

2. When ordering the Training, the Principal is obliged to provide the data necessary for the application in full, which is later necessary for crediting the credit points. The Organiser will only accept the order if the Principal completes all the data required for the application.
3. The order for participation in the Training becomes final by submitting the Registration Form on the Website, at which time the contract is concluded between the Principal and the Organiser. By submitting the Registration Form, the Principal or the Participant acknowledges and accepts the currently applicable provisions of the GTC. The provisions of the GTC apply to all Training orders.

The Organiser can finalise the application for the Training only after receiving the Training fee. Until the total fee of the Training is received in the bank account of the Organiser, the participation of the Principal or the Participant in the Training is not guaranteed.  

4. The Principal is fully responsible for the authenticity of the data provided by them.
If the data are false or incorrect, the Organiser shall not be liable at all.

The Organiser excludes its liability for problems and errors that can be attributable to the data provided by the Principal incorrectly and/or inaccurately.


II. INVOICING AND PAYMENT CONDITIONS

1. The Training Fee is the amount indicated next to the selected Training. The Organiser reserves the right to change the participation fee of the Trainings indicated on the Website. The fee change does not affect the fees of applications already ordered and paid in full and on time.

2. The Organiser shall issue and send the fee request and invoice related to the Order (hereinafter together: invoice)
to the e-mail address indicated on the Principal’s Registration Form within 8 (eight) days from the crediting of the Training Fee to the Organiser.

3. The Organiser may establish a price for the special period (‘Early Bird’), which applies not only to the application time but also to the payment, i.e., if the Principal applies in the “Early Bird” period, their payment obligation also arises in the “Early Bird” period. If the payment is made after this period, the Organiser has the right to request the full participation fee from the Principal, or if the Principal only pays the participation fee on the spot, the Organiser will pay the on-site price.

4. Objections and remarks related to the invoice must be communicated in writing within 10 (ten) days from their delivery by the Organiser, but no later than in the month of performance. Failure to do so will result in the acceptance of the invoice. The Principal may not refuse payment on the grounds
that the invoice has not been received by them. In this case, the Organiser will replace the invoice upon request, which does not affect the payment deadline.

5. The invoice is considered paid when the invoiced amount is credited on the Organiser’s bank account.
6. In the case of late payment of the training fee beyond the preferential period, the Organiser
is entitled to request the fee difference between the discounted fee and the full fee from the Principal, and in case of non-payment it shall be entitled to terminate the contract unilaterally with immediate effect, to suspend ongoing and due services without special notice and to refuse to accept new orders.

7. Failure to pay the participation fee for further training shall be considered as a waiver, in which case the cancellation rules set out in Section III shall apply.

8. BANK CARD PAYMENT

Online bank card payments are made through the system of Barion Payment Zrt. The bank card details will not be sent to the Organiser. Barion Payment Zrt., which provides the service, is an institution supervised by Magyar Nemzeti Bank; licence number: H-EN-I-1064/2013.

In the case of bank card payment, after the order, the Principal will be transferred from the Website to the Internet payment interface, where they will pay in advance via an encrypted channel with their bank card deemed acceptable by Barion Payment Zrt. Simultaneously with the redirection to the Internet payment interface, the Organiser forwards the ID and amount of the Order to Barion Payment Zrt., without managing the bank card data. In the case of choosing online bank card payment, the Principal agrees that the following personal data will be transferred by the Organiser to Barion Payment Zrt as a data controller. Scope of the transferred data: the name of the Principal, the date of the relevant purchase, the ID and gross amount of the order, and the e-mail address provided by the Principal. The purpose of the data transfer is to provide customer service assistance to the Principal, to confirm transactions and to perform fraud-monitoring in order to protect the Principal.

In the case of bank card payments, questions and complaints related to the use of the bank card and the Internet payment interface fall within the competence of the Principal’s account management bank and Barion Payment Zrt. The Organiser shall immediately forward such incoming questions and complaints to Barion Payment Zrt.

III. MODIFICATION AND CANCELLATION OF TRAINING

1. The Organiser reserves the right to change the Training syllabus, venue (within Budapest) and the lecturer, but will publish the new curriculum on the Website accordingly. In such a case, the Principal is not entitled to compensation and may not demand a refund of the training fee.

2. The Organiser reserves the right to cancel the Training or change its date or switch to Online Training at any time without giving any reason. In such a case, the Principal is not entitled to compensation, but may declare that a) they cancel their intention to participate, in which case the Organiser must return the amount already paid to the Principal within 8 days, or transfer it into the account specified by the Principal, or b) the Principal may declare that they wish to use the Training Fee within 1 (one) year when applying for any online or on-site Training of the Organiser. Shall the Principal fail to make a statement within 8 days after cancellation it is considered that he does not claim the refund of the fees and wish to use the Training fee within 1 (one) year.

If the Organiser is forced to cancel the Training, change the date or switch to the Online Training due to force majeure circumstances, the Organiser is not obliged to refund the Training Fee, but the Principal is entitled to use it within 1 (one) year when applying for any online or on-site Training of the Organiser. Force majeure is an unavoidable external cause beyond the control of the Organiser (including but not limited to, e.g., natural disasters, earthquakes, fires, epidemics, pandemics, terrorist acts, etc., as well as COVID-19 virus infection, its recurrence, new wave and all other resulting restriction (e.g., entry restrictions, quarantine, etc.)).

3. If the Principal cancels the participation in the Training,

– the Organiser is entitled to 75% of the training fee, if the Principal notifies the cancellation on the 120th (one hundred and twentieth) day before the Training;

– the Organiser is entitled to 100% of the training fee if the Principal notifies the cancellation within 120 (one hundred and twenty) days before the Training.

Cancellation is only a definite cancellation statement received from the Principal in writing, which can be made from the e-mail address indicated on the Registration Form.

4. If the Principal qualifies as a consumer, the provisions of Government Decree 45/2014 (26 February) shall apply to the consumer’s right of withdrawal and termination in the case of a contract concluded outside the business premises between absentees. A consumer is a natural person acting outside the scope of their profession, independent occupation or business. In this case, the Principal, who qualifies as a consumer, has the right of withdrawal without justification within 14 days. The 14-day deadline shall be calculated as follows: in the case of a service contract, the 14-day period shall start from the date of conclusion of the contract (i.e., by submitting the Registration Form on the Website). The Principal who qualifies as a consumer, may exercise their right of withdrawal by means of a clear written statement to that effect. Content of the declaration:

‘I/we, the undersigned, declare that I/we exercise my/our right of withdrawal/termination in respect of the contract for the provision of the following service:

 Contracting date:……………………

The ordered training:…………………

Principal’s name:……………………

Principal’s address:………………………….

Principal’s e-mail address:………………….

Signature of the Principal(s): …………………(in case of a paper declaration)

Date:……………………. ……………………..
The statement of withdrawal can be sent to the info@dentlatworld.hu e-mail address or postal address of the Organiser indicated at the beginning of the GTC.’

If the Principal who qualifies as a consumer withdraws from the contract in accordance with the above, the Organiser shall immediately, but no later than within 14 days of becoming aware of the withdrawal, refund the full amount paid by the Principal as consideration, in the same way as the payment method used during the order, unless the consumer Principal expressly consents to the use of another payment method. If the Principal terminates the contract for the use of the service, they are obliged to pay the Service Provider a fee proportional to the service provided by the date of notification of the termination to the Service Provider. The amount to be paid proportionally by the Principal shall be determined on the basis of the total amount of the consideration established in the contract, plus tax.

5. The Organiser is entitled to exclude the Participant from the Training if the Participant’s conduct is seriously harmful to the Organiser or other Participants, especially if the Participant disturbs the course of the Training, in which case the Principal is not entitled to any refund or compensation.

IV. PARTICIPATION, CERTIFICATION, RESPONSIBILITY

1. In the case of on-site training, the Participant undertakes to certify their participation for the entire duration of the Training with a signature. 

2. Within 60 days from the end of the Training, the Organiser is obliged to send the Credit Point certificates to the Participants to the address provided by the Principal at the time of the order. In the case of further training with credit points, the Principal is entitled to the credit point and its certificate only if the Participant participates in it for the entire duration of the Training and confirms it by signing the attendance sheet at the beginning or end of the training in the case of an on-site training.
3. The Organiser will provide additional Credit Point certificates for 6 months from the Training in the given year;
if the Principal requests the issue of an additional certificate after this time, the Organiser is entitled to request a HUF 3,000 fee for the the issue of the certificate if the document is still available.
4. The Organiser is not obliged to store Credit Point certificates, therefore it may no longer be possible to issue additional  certificates when the originals are older than 1 (one) year.

5. Participants participate in the Training of their own will, perform their activities and treatments at their own risk. The Principal and the Participant may not, and expressly waive, any claim for damages against the Organiser and/or the lecturer, any partner organisation that may organise the Training, in connection with the possible consequences of the activities/treatments performed by them.

The contents made available within the framework of the Organiser’s services do not qualify as expert opinions, professional or legal advice, or authentic interpretation of legislation. The published contents reflect the current professional position of the authors or lecturers. The Organiser cannot take responsibility and guarantee for the correctness, completeness, relevance and applicability of the published information and data to any specific situation.

The Parties shall exclude the Organiser’s liability for breach of contract against the Principal and the Participant, except for its liability for breach of contract caused intentionally and to the detriment of human life, physical integrity or health; the fee to be paid by the Principal has been determined taking this into account.

6. In the case of on-site training, the Organiser is entitled to oblige the Participants to comply with health and safety regulations. The Organiser is entitled to terminate the contract with immediate effect or prohibit participation in the Training if the Participant does not comply with the health and safety regulations, in which case the Organiser is entitled to a full fee as a penalty and the Principal/Participant cannot claim damages.

V. COPYRIGHT

1. By accepting the GTC, the Principal and the Participant agree to freely use the photos, sound recordings or audio-visual recordings made by the Organiser at the Training for advertising purposes.

2. Authors who publish in the Organiser’s printed and electronic publications and on their websites, as well as lecturers presenting at conferences and online trainings, allow the viewing of their copyright works made available in the manners indicated above in accordance with a separate agreement with the Organiser. However, the right of use does not cover the copying, reproduction, reworking, translation, distribution, making available to third parties of the copyright works, making video and other recordings at the training, etc. If the Organiser detects illegal or improper use or usage, it is entitled to suspend the Principal’s access, eliminate the harmful consequences and initiate the relevant criminal and civil proceedings. The Principal acknowledges that copyright infringement as described above constitutes a serious breach of contract.

VI. COMPLAINT HANDLING

1. The Principal can report their remarks and complaints to the Organiser’s customer service in person, by phone or e-mail at the following contacts:

Office address: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9, ground floor 2

E-mail: info@dental.hu

Phone: +36304720030

Opening hours of the Office and Customer Service contact information: Mo-Thu 10-16h

Complaints will be investigated by the Organiser and answered within 30 days.

2. If any consumer dispute is not settled during negotiations, the following enforcement options are open to the Principal who qualifies as a consumer:

Complaints to consumer protection authorities: If the Principal notices a violation of their consumer rights, they are entitled to file a complaint with the consumer protection authority competent according to their place of residence.

Arbitration Board: In order to settle the consumer dispute amicably out of court, the Principal may initiate proceedings before the arbitration board operating under the competent professional chamber.

Contact details of the Arbitration Board of Budapest: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3rd floor 310.; Postal address: 1253 Budapest, P.O. Box: 10.; e-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: +36 1 488 2186; phone: +36 1 488 21 31

3. Court proceeding: The Principal is entitled to enforce its claim arising from the legal dispute in court in civil proceedings in accordance with the provisions of the relevant legislation. In disputes arising out of this contract, the parties agree that the court of the Organiser’s registered office shall have exclusive jurisdiction.

VII. OTHER PROVISIONS

The language of these GTC and the contract, as well as the language of legal disputes arising from the GTC and the contract, is Hungarian, and the law governing legal disputes is Hungarian law, and the Hungarian courts have exclusive jurisdiction.

The detailed rules of data processing are contained in the Organiser’s Privacy Policy