ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

dentalworld.hu
TOVÁBBKÉPZÉS MEGRENDELÉSE, VÁSÁRLÁSA

1. A továbbképzés megrendelése írásos formában, a Regisztrációs űrlap kitöltésével történik.
2. A továbbképzés megrendelésekor a Megrendelő a jelentkezéshez szükséges adatokat maradéktalanul megadni
köteles, mely a továbbiakban a kreditpontok jóváírásához szükségesek.
3. A továbbképzésen való részvételi szándék megerősítése az űrlap beküldésével válik érvényessé, ezzel
egyidejűleg egy szerződés jön létre a Megrendelő és az Event Organizer Hungary Kft. (továbbiakban: Rendező cég)
között, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi
továbbképzés megrendelésre érvényesek.

A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA

1. A Rendező cég fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett továbbképzés tematikáját időközben megváltoztassa, de
ennek megfelelően a honlapon az új tanmenetet közzétenni köteles.
2. Megrendelő teljes körűen felel az adatainak valóságáért.
3. Amennyiben az adatok hamisak vagy hibásak a Rendező céget semmilyenfajta felelősség nem terheli.

TOVÁBBKÉPZÉS LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA

1. A Rendező cég a jelentkezőtől lemondás esetén a befizetett összeg 75%-a kerül levonásra, amennyiben ezt a
résztvevő írásban, a továbbképzés előtt 90 nappal jelzi. Abban az esetben, ha ezen időn belül jelzi a lemondását,
befizetett összeg 100%-a kerül sztornódíjként levonásra.
2. Amennyiben Megrendelő módosítással kíván élni a továbbképzésével kapcsolatban, azt szintén írásban
legkésőbb az esemény előtt 20 nappal teheti.

HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSE

1. A több Médiafelületen, weboldalon futó továbbképzések esetén azok megjelenítése, eloszlása automatikus. A
Kiadó fenntartja a jogot a Médiafelületek portfoliójának megváltoztatására, amely nem minősül a továbbképzés
tematikájának módosításának.
2. A Rendező cég jogosult a már visszaigazolt Megrendelés teljesítését bármikor megtagadni, ha a Megrendelő
más magatartása a Továbbképzés, az ÁSZF vagy a vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését sérti.

SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Rendező cég a Megrendeléshez kapcsolódó csekket, díjbekérőt, számlát (továbbiakban együtt: számla)
legkésőbb a jelentkezéstől számított 8 (nyolc) napon belül állítja ki. Az akciós időszakra vonatkozó ár, nem csak a
jelentkezési időre, hanem a befizetésre is vonatkozik, azaz ha „Early Bird”-ös időszakban jelentkezik a Megrendelő
akkor a fizetési kötelezettsége is az „Early Bird”-ös időszakban keletkezik. Amennyiben ezen időszak után történik
a befizetés, abban az esetben a Rendező cégnek joga van az akkori hivatalos részvételi díjat elkérni a
Megrendelőtől. Illetőleg, ha a Megrendelő csak a helyszínen egyenlíti ki a részvételi díjat, abban az esetben a
Rendező cég a helyszíni árat fizetteti meg.
2. Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Rendező cég általi kézbesítésétől számított 10 (tíz)
napon belül, de legkésőbb a teljesítési hónapban írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását
jelenti. A Rendező cég a számlát postai levélben küldi meg. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra
hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben a Rendező cég a számlát kérésére pótolja, amely a
fizetési határidőt nem érinti.
3. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Rendező cég bankszámláján.
4. A továbbképzési díj – kedvezményes időszaknak megfelelően – késedelmes teljesítése esetén a Rendező cég
jogosult a díjkülönbözetet a Megrendelőtől elkérni, ennek kiegyenlítése hiányában pedig a szerződést
(jelentkezés) egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül
felfüggeszteni és új Megrendelések befogadását megtagadni.

5. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A továbbképzés részvételi díjának ki nem egyenlítése a részvételi szándék megszűnését jelenti
2. Továbbképzés végétől számított 30 napon belül a Rendező cég köteles a résztvevőknek a Kreditpont
igazolásokat – a Résztvevő által jelentkezéskor megadott címre – kiküldeni.
3. A Kreditpont igazolásokat a Rendező cég az adott évben a Továbbképzéstől számított 90 napig pótolja,
amennyiben ezen idő után kéri a Megrendelő ezen igazolás pótlását, abban az esetben – ha rendelkezésére áll
még a Rendező cégnek a dokumentum – 1500 Ft-os díjat jogosult elkérni a pótlásért.
4. A Rendező cég nem köteles a kreditpont igazolásokat tárolni, ezért előfordulhat, hogy a 4 évnél régebbi
igazolások pótlását, már nem tudja megoldani.
5. Vis maior következtében felmerülő hibás teljesítésért a Rendező cég kárigényt nem fogad el. Vis maiornak
tekintendő minden olyan, a Rendező cég hatókörén kívül álló esemény, melyre sem közvetlenül, sem közvetve
befolyást gyakorolni nem tud.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

×