Kiállítás általános szerződési feltételek

A Jelentkező aláírásával elismeri, hogy elfogadja a Dental World Részvételi Feltételeit és egyben a Szerződést.

I. A jelentkezések elfogadása, standok, szolgáltatások

A jelentkezés az online vagy nyomtatott jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lapon a Jelentkező szerződéses partnerének ismeri el a Szervezőt, és elfogadja a részvételi és fizetési feltételeket. A jelentkezés annak Szervező általi elfogadásáig vagy végleges el- utasításáig köti a Jelentkezőt. Bármely, a Jelentkező által a jelentkezési lapon kikötött feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen, ez esetben a jelentkezés érvénytelennek minősül. A Szervező csak olyan jelentkezőket fogad el, akiknek a termékkínálata összhang- ban van a kiállítás témájával. A Szervező indokolás nélkül jogosult a Jelentkező elutasítására, a Jelentkező megtérítési, kártérítési igénye e vonatkozásban kizárt. Az elfogadott jelentkezéseket a Szervező írásban visszaigazolja, mellyel a szerződés a Szervező és a Jelentkező között létrejön. A jelentkezési lapot és a részvételi feltételeket eredetiben postai úton is kérjük megküldeni a Szervező részére. Ennek elmaradása a szerződés létrejöttét nem érinti. Bármely stand- vagy kiállítási terület, amelyet a Jelentkező legkésőbb a kiállítás kezdete előtti napon nem foglal el, a Szervező által újra értékesíthető, amely nem érinti a Jelentkező díjfizetési kötelezettségét, azaz díjfizetési kötelezettsége továbbra is fennáll meghiúsulási kötbér jogcímen, és a Szervező a már megfizetett díj visszatérítésére, kártérítésre nem köteles. A standok kiosztása a Szervező által történik oly módon, hogy figyelembe veszi azo- kat a szempontokat, amelyeket a kiállítás témája meghatároz. A kiállító (Jelentkező) különleges kívánságait lehetőség szerint figyelembe veszi, de nem tekinti kötelező érvényűnek. A standok építését és a külön rendelt szolgáltatásokat a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., (a továbbiakban Hungexpo) biztosítja, amelyek vonatkozásában a Jelentkező és a Hungexpo között külön szerződés jön létre. A Hungexpo által biztosított szolgál- tatásokért a Szervező nem felel.

A Jelentkező általános szabályként csak a Szervezőn, ill. a Hungexpon keresztül biztosított szolgáltatásokat veheti igénybe, kivéve a jelen szerződésben, illetve a Felek esetleges külön megállapodásában foglalt szolgáltatásokat. Ettől eltérni csak a Felek közös megegyezése alapján lehet. A kiállítás végén a Jelentkező a bérelt területet visszaszolgáltatni köteles, és köteles az esetleges rongálódásokat, károsodásokat a Szervező választása szerint elhárítani, kijavítani, vagy annak ellenértékét megtéríteni, kivéve a jelen szerződés szerinti használatnak megfelelő rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást.

II. A részvétel költségei – késedelmes fizetés

A Szervező a jelentkezés elfogadásakor (visszaigazolás) számlát ad a regisztrációs díjról. A standterület díjáról és az esetle- gesen a Szervező által biztosított szolgáltatásokról a Szervező számlát állít ki a jelentkezési lapon (ill a külön szolgáltatásokról létrejött szerződésben) feltüntetett határidők figyelembevételével. A számlán vagy díjbekérőn szereplő összeg a megjelölt számlaszámra levonások nélkül, a kiállítás előtt, az esedékesség napjáig átutalandó. Az egyéb, a helyszínen külön rendelt szolgál- tatásokról szóló számlát a Szervező vagy a Hungexpo a kiállítást követő 8 napon belül küldi meg a Jelentkezőnek (résztvevőnek). A Jelentkező bármely, a Szervezővel szemben fennálló követelése a számla összegéből nem vonható le, beszámításra a Jelentkező nem jogosult. A Szervező általi jelentkezés visszaigazolását (a szerződés létrejöttét) követően a Jelentkező fizetési kötelezettsége fennáll még abban az esetben is, ha a Jelentkező kiállítási tárgyai a kiállítás helyszínére csak részben vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Amennyiben a Jelentkező a számlán feltüntetett határidőig fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, a Szervező fizetési haladék engedélyezése nélkül jogosult a Jelentkező kiállítási területe felett más módon rendelkezni. A Jelentkező e vonatkozásban a Szervezővel szemben követe- léssel nem élhet. A Jelentkező fizetési késedelme visszalépés- nek / lemondásnak minősül, és a Jelentkező kötbér fizetésére köteles a Szervező részére, amelyre a VI. pontban foglaltak irányadóak. Az a Jelentkező, aki nem fizette meg maradéktalanul a kiállítás vonatkozásában kiállított számláját, nem jogosult a kiállítás területén sem stand építésére, sem a felépült stand- jának elfoglalására. Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. Ptk. (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1)-(2) bekezdése szerinti késedel- mi kamatot és költségtérítést jogosult felszámítani a Szervező.

III. Alkiállítók

Az alkiállítót a Jelentkező a jelentkezési lapon tudja a kiállításra bejelenteni, megnevezendő az alkiállító teljes neve, címe és termékei. Egy vagy több alkiállító jelentkezését a Szervező bírálja el, a Szervező indokolás nélkül jogosult az alkiállító elutasítására. A kiállítási standokat és a kiállítási területeket a Szervező egészként kezeli, így azt csak a Jelentkezőnek bocsátja a rendelkezésére. A Szervezővel szemben a Jelentkező sajátjaként felel az alkiállítóért, így felel az alkiállító által okozott esetleges károkért is.

IV. Biztosítás, felelősség

A Jelentkező érdeke és feladata, hogy a kiállításon szereplő javait bármilyen veszély és károsodás ellen biztosítsa. A Jelentkező ingóságai, így különösen a kiállított tárgyak és minden egyéb berendezés, gép, a kiállítás előtti, közbeni vagy utáni szállítása, a tárgyak károsodása, lopása elleni védekezés a Jelentkező, illetve a Jelentkező megbízottjának felelősségi körébe tartozik. Jelentkező a kiállítás területét kizárólag a kiállításon történt részvétel céljára jogosult használni, a fentieken kívül semmilyen tevékenységet nem folytathat. A Jelentkezőt teljes kártérítési felelősség terheli minden olyan kár vonatkozásában, amely szerződésszegő magatartásából ered. Jelentkező felel minden kárért, amelyet a Jelentkező vagy közreműködője, megbízottja egy harmadik félnek okoz, beleértve azokat a károkat is, amelyek a kiállítás helyszínének épületében, berendezéseiben keletkeznek. A Szervezőnek, ill. a Hungexponak az építésre vonatkozó előírásai minden körülmények között betartandóak. Továbbá a Szervező és/vagy a Hungexpo jogosult egészségügyi és biztonsági előírások betartására kötelezni a Jelentkezőt / Résztvevőket a kiállítás vonatkozásában. Szervező jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal fel- mondani, illetve a kiállításon való részvételt megtiltani, ha a Jelentkező / Résztvevő az egészségügyi és biztonsági előírásokat nem tartja be, amely esetben a Szervezőt a teljes díj (regisztrációs díj, stand terület díj és egyéb szolgáltatások díja) megilleti kötbér jogcímen, és Jelentkező kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szervező nem tehető a Jelentkező által felelőssé, amennyiben a

Jelentkezőnek ezen előírások betartásából bárminemű hátránya származik. Hasonlóképpen nem felel a Szervező vis maior esetén. Vis maiornak az olyan elháríthatatlan külső ok minősül, amely miatt a kiállítás megvalósítása lehetetlenné válik (például tűzeset, természeti katasztrófa, járvány, különösen Covid-19 vírusfertőzés, annak kiújulása, újabb hulláma, és minden ebből eredő korlátozás (pl. beutazási korlátozások, karatén stb.), pandémia, terrorcselekmény stb.). A felek kizárják a Szervező a Jelentkezővel/

 

Részvételi feltételek / Szerződés

résztvevővel vagy szerződéses partnereivel szembeni kártérítési felelősségét, kivéve az általa szándékosan okozott, továbbá em- beri életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét; a Jelentkező által fizetendő díj ennek figyelembevételével került megállapításra. Jelentkező a jelentkezési lap Szervező részére történő megküldésével a Hungexpo Üzemelési és Működési Szabályait elfogadja, és köteles annak betartására, amelyet a Szervező a Jelentkező rendelkezésére bocsát, valamint elérhető a Szervező www.dentalworld.hu alatti honlapján. A Szervezővel szembeni követelések feltétele, hogy a Jelentkező a kiállítás ideje alatt, legkésőbb azonban a kiállítás utolsó napján írásban benyújtsa igényét, és a Szervező lehetősé- get kap arra, hogy megvizsgálja a bejelentést, és jegyzőkönyvet vegyen fel� A kiállítási feltételek súlyos megsértése esetén a Szervező bezárathatja a standot. Ez leginkább a standon belüli törvénytelen reklámokra, erkölcstelen magatartásra vonatkozik. A Jelentkező mindennemű követelése a Szervezővel szem- ben a kiállítás zárását (elmaradt kiállítás esetén a kiállítás tervezett időpontjának utolsó napját) követő 6 (hat) hónap elteltével elévül.

V. Szerzői jog

A Jelentkező a kiállításon történő részvételéről jogosult fényképe- ket és videófelvételeket készíteni, és azt saját honlapján és kiadvá- nyaiban megjelentetni, amelyen a résztvevő személyek nem felismerhető módon szerepelnek. Amennyiben a Jelentkező a kiállítás- ról fényképeket, illetve videófelvételeket készít, az nem sértheti a Szervező, vagy a Hungexpo jó hírnevét, illetve köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely a Szervező, vagy a Hungexpo gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A Jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével és a Szervező részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiállítást, valamint az arról készült hang- és képfelvételeket a Szervező és a Hungexpo referenciaként területi és időbeli korlátozás nélkül szerepeltethesse nyomtatott, elektronikus és egyéb kiadványaiban. A fenti módon elkészített referenciaanyagban a kiállításon résztvevő személyek kizárólag nem felismerhető módon szerepelnek.

VI. Lemondás / visszalépés, módosítás

A Jelentkező a szerződéstől elállni/lemondani, azt felmondani, a kiállítástól visszalépni, ill. a területet csökkenteni kizárólag írás- ban, és az alábbi feltételekkel és a kötbér megfizetésével jogosult: 2022. július 15-ig a Szervezőhöz érkezett elállás, felmondás, visszalépés vagy a terület csökkenése esetén a Szervező a teljes stand terület díj 50%-ára, augusztus 31-ig 75%-ára, az ezt követően a Szervezőhöz érkezett elállás, felmondás, vissza- lépés vagy területcsökkentési igény esetén a Szervező a teljes, azaz 100% stand terület díj követelésére jogosult kötbér jogcímen. Visszalépés, felmondás, elállás, ill területcsökkentés esetén Szervező a regisztrációs díjat nem téríti vissza, annak megtartására, ill. követelésére kötbér jogcímén jogosult. A Szervező jogosult a körbért meghaladó kárának érvényesítésére. Amenynyiben a kiállítás bármilyen okból más időpontban vagy helyen kerülne megrendezésre, vagy ha a már meghirdetett tematika megváltozna, a Jelentkező a Szervezővel szemben visszafizetési vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szervező fenn- tartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lemondja a kiállítást. Ilyen esetben a Jelentkezőt kártérítés nem illeti meg, de nyilatkozhat úgy, hogy: a) a részvételi szándékát lemondja, amely esetben a Szervező köteles a már befizetett összeget 8 napon belül visszautalni részére, vagy b) nyilatkozhat úgy, hogy a befizetett díját felhasználni kívánja 1 (egy) éven belül a Szervező által szervezett kiállításra való jelentkezésekor. Ha a Szervező vis maior körülményekre hivatkozással mondja le a kiállítást, a Szervező a teljes díj (regisztrációs díj, stand terület díj) 90%-ot visszafizet. A Jelentkező választása szerint jogosult a befizetett díjat felhasználni 1 (egy) éven belül a Szervező által szervezett kiállításra, vagy jogosult a befizetett összegnek megfelelő érték- ben a dentalworld.hu weboldalon megjelenési felületre.

Ha a Szervező vis maior körülményekre hivatkozással mondja le a rendezvényt, akkor a megrendelt szponzorációs csomagok 35%-a kerül kiszámlázásra, mivel a csomagok egyes elemei a szervező által teljesítésre kerültek.

VII. Reklámanyagok, áruminták terjesztése

Nyomtatványok, szóróanyagok, különböző reklámanyagok terjesztése kizárólag a bérelt standok területén megengedett. Tilos az előző mondatban felsoroltak osztogatása, ingyenes terjesztése a kiállítási területen a járófolyosókon, vagy a Hungexpo teljes területén, egyéb épületeiben. (Pl. rendezvényfolyosó, étterem.) A nem engedélyezett terjesztésért a Szervező egyszeri 500 000 Ft + 27% áfa összegű kötbérre jogosult, de érvényesítheti a kötbéren felüli kárát, valamint szükség esetén jogában áll egyoldalúan felmondani a Jelentkezővel kötött szerződést. Minden Jelentkező maga felel azért, hogy csak olyan árut és terméket állít ki, amely harmadik személy jogait (szabadalom, termékminta, szerzői jog, márkajog vagy licencjog) nem sérti.

VIII. Teljesítés helye – illetékes bíróság – jogszabályok – adók és illetékek
Miután a kiállítás részvételéből származó mindennemű jog és kötelezettség teljesítésének a helye Budapest, a jelen szerződésből származó vitás ügyekben a felek kikötik a Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. A felek jogviszonyára a magyar jogszabályok irányadóak. Az utólagos szóbeli megállapodások és módosítások érvényességéhez mindkét fél részéről aláírt írásos forma szükséges, és ezt mellékelni kell az alapmegállapodáshoz.

IX. A standok bontása a kiállítás utolsó napján

A standok bontása a kiállítás hivatalos zárási ideje előtt (17.00) nem kezdődhet el. Amennyiben a hivatalos zárás előtt a kiállító cég bontani kezdi standját, egyszeri 200 000 Ft + áfa bírságot szabunk ki, a kiállítás megzavarása miatt. (A bontás ténye időkódos fényképpel kerül dokumentálásra.)

X. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Részvételi Fel- tételeket egyoldalúan megváltoztassa. A Részvételi Feltételek módosítása a már létrejött szerződésekre nem hat ki, azokra a létrejöttük időpontjában hatályos Részvételi Fel- tételek rendelkezései irányadóak.