+36 1 202 29 94 info@dentalworld.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

dentalworld.hu

TOVÁBBKÉPZÉS MEGRENDELÉSE, VÁSÁRLÁSA

1. A továbbképzés megrendelése írásos formában, a Regisztrációs űrlap kitöltésével történik.

2. A továbbképzés megrendelésekor a Megrendelő a jelentkezéshez szükséges adatokat maradéktalanul megadni köteles, mely a továbbiakban a kreditpontok jóváírásához szükségesek.

3. A továbbképzésen való részvételi szándék megerősítése az űrlap beküldésével válik érvényessé, ezzel egyidejűleg egy szerződés jön létre a Megrendelő és a DP  Hungary Kft. (továbbiakban: Rendező cég) között, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi továbbképzés megrendelésre érvényesek.

A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA

1. A Rendező cég fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett továbbképzés tematikáját időközben megváltoztassa, de ennek megfelelően a honlapon az új tanmenetet közzétenni köteles.

2. Megrendelő teljes körűen felel az adatainak valóságáért.

3. Amennyiben az adatok hamisak vagy hibásak a Rendező céget semmilyenfajta felelősség nem terheli.

TOVÁBBKÉPZÉS LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA

1. A Rendező cég a jelentkezőtől lemondás esetén a befizetett összeg 75%-a kerül levonásra, amennyiben ezt a résztvevő írásban, a továbbképzés előtt 45 nappal jelzi. Abban az esetben, ha ezen időn belül jelzi a lemondását, befizetett összeg 100%-a kerül sztornódíjként levonásra.

2. Amennyiben Megrendelő módosítással kíván élni a továbbképzésével kapcsolatban, azt szintén írásban legkésőbb az esemény előtt 20 nappal teheti.

HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSE

1. A több Médiafelületen, weboldalon futó továbbképzések esetén azok megjelenítése, eloszlása automatikus. A Kiadó fenntartja a jogot a Médiafelületek portfoliójának megváltoztatására, amely nem minősül a továbbképzés tematikájának módosításának.

2. A Rendező cég jogosult a már visszaigazolt Megrendelés teljesítését bármikor megtagadni, ha a Megrendelő más magatartása a Továbbképzés, az ÁSZF vagy a vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését sérti.

SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Rendező cég a Megrendeléshez kapcsolódó csekket, díjbekérőt, számlát (továbbiakban együtt: számla) legkésőbb a jelentkezéstől számított 8 (nyolc) napon belül állítja ki. Az akciós időszakra vonatkozó ár, nem csak a jelentkezési időre, hanem a befizetésre is vonatkozik, azaz ha „Early Bird-ös időszakban jelentkezik a Megrendelő akkor a fizetési kötelezettsége is az „Early Bird-ös időszakban keletkezik. Amennyiben ezen időszak után történik a befizetés, abban az esetben a Rendező cégnek joga van az akkori hivatalos részvételi díjat elkérni a Megrendelőtől. Illetőleg, ha a Megrendelő csak a helyszínen egyenlíti ki a részvételi díjat, abban az esetben a Rendező cég a helyszíni árat fizetteti meg.

2. Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Rendező cég általi kézbesítésétől számított 10 (tíz) napon belül, de legkésőbb a teljesítési hónapban írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. A Rendező cég a számlát postai levélben küldi meg. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben a Rendező cég a számlát kérésére pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti.

3. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Rendező cég bankszámláján.

4. A továbbképzési díj – kedvezményes időszaknak megfelelően – késedelmes teljesítése esetén a Rendező cég jogosult a díjkülönbözetet a Megrendelőtől elkérni, ennek kiegyenlítése hiányában pedig a szerződést (jelentkezés) egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és új Megrendelések befogadását megtagadni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A továbbképzés részvételi díjának ki nem egyenlítése a részvételi szándék megszűnését jelenti

2. Továbbképzés végétől számított 30 napon belül a Rendező cég köteles a résztvevőknek a Kreditpont igazolásokat – a Résztvevő által jelentkezéskor megadott címre – kiküldeni.

3. A Kreditpont igazolásokat a Rendező cég az adott évben a Továbbképzéstől számított 90 napig pótolja, amennyiben ezen idő után kéri a Megrendelő ezen igazolás pótlását, abban az esetben – ha rendelkezésére áll még a Rendező cégnek a dokumentum – 1500 Ft-os díjat jogosult elkérni a pótlásért.

4. A Rendező cég nem köteles a kreditpont igazolásokat tárolni, ezért előfordulhat, hogy a 4 évnél régebbi igazolások pótlását, már nem tudja megoldani.

5. Vis maior következtében felmerülő hibás teljesítésért a Rendező cég kárigényt nem fogad el. Vis maiornak tekintendő minden olyan, a Rendező cég hatókörén kívül álló esemény, melyre sem közvetlenül, sem közvetve befolyást gyakorolni nem tud.